Case

Här presenterar vi några av våra senaste kundcase inom samtliga affärsområden.

Slider

SKOGSANALYS

Skogspartner har genom Skogsanalysen tagit fram ett koncept för den långsiktiga och strategiska skogsförvaltningen. Skogspartner har levererat Skogsanalyser till stora markägare, fideikommisser, stiftelser, institutioner och skogsbolag. Resultatet från Skogsanalysen presenteras ofta som diskussions- och beslutsunderlag för ägare och styrelser.

Melltorp Skogsgård

Strax utanför Borås ligger Melltorp Skogsgård, en fastighet med 360 ha. Skogspartner har tagit fram skogsbruksplan och skogsanalys till fastigheten.

“Skogsanalysen ger mig en helhetsbild av skogsinnehavet över tid. För att kunna ta rätt beslut idag är det nödvändigt att se de långsiktiga effekterna, både skogliga och marknadsmässiga. Skogsanalysen ger mig denna överblick så att jag på ett flexibelt sätt kan planera för avverkningar och återväxtprogram.”

Christer Andersson, ägare av Melltorp
Barksätter Egendom

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien är en fri och oberoende organisation som arbetar med frågor inom bland annat jordbruk, skog, miljö och naturresurser. Akademiens egendom Barksätter ligger strax utanför Katrineholm och Skogspartner fick i uppdrag att utföra en Skogsanalys för att sätta en långsiktig strategi för skogsförvaltningen. Barksätter egendom omfattar ca 640 hektar, varav 523 hektar produktiv skogsmark och ca 100 hektar åker.

“Skogsanalysen har motsvarat våra förväntningar och varit pedagogisk och välstrukturerad för att beskriva intressanta skötselalternativ och ge styrelsen bra beslutsunderlag. Konkret har det bland annat inneburit en kontrollerad och väsentligt ökad avverkningsnivå i framförallt föryngringsavverkning och kvalitetssäkring av skogliga grunddata. Samarbetet har fungerat utmärkt och Skogspartners representanter har varit lyhörda för förslag och medverkat aktivt i diskussionerna.”

Carl Henric Kuylenstierna, ordförande styrelsen för Barksätter egendom
Skeinge Gård

Skeinge Gård i Osby består av 700 hektar skog. Ägaren ville ha underlag för framtida beslut och även förbereda för framtida generationsskifte, och anlitade Skogspartner för att ta fram en Skogsanalys.

“Det kändes bra att det kom någon helt utomstående och gav lite mallar, ”såhär ser det ut nu, såhär kan du göra.” Det kändes riktigt bra och jag fick en förstärkt känsla av vad som måste göras. Såhär tio år efter jag tog över känner jag mig trygg i den roll och kunskap jag har och kan fatta rätt beslut för mig.”

Katarina Brunnström, ägare av Skeinge Gård
Boo Egendom

Boo Fideikommiss är beläget mellan Örebro och Norrköping. Godset är en av Sveriges största privatägda egendomar som omfattar dryga 15 000 ha mark samt tillkommande 1 000 ha vattendrag och sjöar. Skogspartner har genomfört kvalitetskontroll av befintliga skogsbruksplaner och levererat en Skogsanalys.

“Det var värdefullt med en genomlysning och kvalitetskontroll av skogsbruksplanen inför analysen. Vi besökte bestånden och fick mer rättvisande grunddata. Samtidigt fick vi tillfälle att se över vårt interna skötselprogram, och bestämde tillsammans med Skogspartner en årsyta slutavverkning som leder till jämn, långsiktig avkastning och med reservvolym och handlingsplan för kommande generationsskifte.”

Ingemar Karlsson, skoglig förvaltare på Boo Egendom
Hulta Egendom

Hulta egendom är en skogsgård i Västra Götaland strax norr om Bollebygd. Arealen är omkring 1200 ha, och Skogspartner har dels gjort kvalitetskontroll av skogsbruksplanen och genomfört en Skogsanalys.

“Med hjälp av Skogsanalysen har vi nått samsyn om den långsiktiga skogsskötseln mellan ägare och förvaltare. Tack vare den har vi fått klarhet i hur vi ska utforma dagens skogsbruk operativt för att nå en hög och jämn avkastning till gagn för kommande generationer.”

Anders Josefsson, skoglig förvaltare
Järinge Gård

Till Järinge Gård i Roslagen utanför Norrtälje har Skogspartner gjort kvalitetskontroll av skogsbruksplan och en Skogsanlays. Man ser också till att hålla skogsbruksplanen à jour genom årliga besök och genomgångar, och ger råd om åtgärder som tillköp och avstyckning. Gården består av 1000 hektar och ägs av en privat skogsägare.

“Genom Skogsanalysen har jag fått ett instrument som lägger till långsiktig hushållning och ekonomi som kriterier för skogsskötseln, utöver mina egna och skogsbruksplanens kriterier. Dessutom redovisas all information på ett överskådligt och lättillgängligt sätt i en läsplatta via en app, vilket gör att jag alltid känner mig uppdaterad och lätt och smidigt kan fatta beslut om åtgärder i min skog.”

Rickard Björklund, ägare av Järinge Gård

SKOGSBRUKSPLANER

Skogspartner är en av Sveriges största leverantörer av skogsbruksplaner, kända för kvalitet och hög servicegrad, och gör årligen omkring 40 000 ha skogsbruksplaner. Skogspartner har många återkommande kunder och levererar skogsbruksplaner både till privata markägare, skogsbolag, mäklare, banker, försäkringsbolag, kommuner och institutioner.

Billerud Korsnäs

Billerud Korsnäs är ett av Sveriges största skogsindustriföretag, med huvudkontor i Gävle. Till Billerud Korsnäs har Skogspartner tagit fram ett koncept på företagsnivå för kvalitetskontroll av skogsbruksplaner och gjort flera körningar på olika fastigheter, samt medverkat till instruktioner för hur Billerud Korsnäs ska göra skogsbruksplaner. De har även gjort en variant av Skogsanalysen i en enklare variant.

“Idag när allt annat är kvalitetskontrollerat har vi levererat planer utan någon kontroll på att de är utförda efter de krav vi har. Nu får vi en bättre produkt som vi på ett enkelt sätt kan följa upp. Jag rekommenderar absolut Skogspartner till andra – deras arbete har varit mycket uppskattat och användbart.”

Kjell-Åke Hammar, köpdistriktschef Billerud Korsnäs
Södra Skog

Skogspartner samarbetar med Södra Skog sedan 2010 och tar fram skogsbruksplaner åt Södras medlemmar i region väst.

“Vi har valt att arbeta med Skogspartner för att de har en effektiv och flexibel organisation. Vi kan lita på att de levererar en bra produkt i linje med det vi efterfrågor och de är anpassningsbara efter förändringar i tjänsten vi efterfrågar. De har goda egenkontroller – står det Skogspartner som utförare kan vi lita på kvaliteten oavsett vem som utfört arbetet inom företaget.”

Linus Berg, skogsvårdsledare Södra Skog
Christineholms Gård

Arealen på Christineholms Gård utanför Nyköping uppgår till ungefär 1.600 ha, varav skogsbruket omfattar 1000 ha. Skogspartner kvalitetskontrollerade skogsbruksplanen och anlitades även för att ta fram en prioritetslista på avverkning.

“Utfallet vi fick av kvalitetskontrollen var häpnadsväckande! Vi hade en helt annan skog än vad vi trott och la om hela vår skogsstrategi. Bland annat hade vi mycket avverkningsmogen skog och köpte till en prioritetslista av Skogspartner på i vilken ordning vi ska avverka, som vi nu använder som grund får våra beslut. Kvalitetskontrollen har hjälpt oss väldigt mycket och jag skulle absolut rekommendera Skogspartner.”

Johan Wachtmeister, ägare av Christineholms Gård

KONSULT

Skogspartners skogskunniga team är alltid öppna för att hitta innovativa lösningar som skapar affärsnytta för kunderna och anlitas ofta till anpassade projekt som till exempel brandinventering, skoglig rådgivning, kvalitetskoncept, utbildningspaket och föreläsningar.

Örebro Kommun

Åt Örebro Kommun har Skogspartner utfört en certifieringsanpassad skogsbruksplan med fokus på tätortsnära skötsel. Örebro har en medveten och ekologisk grundsyn i sin skötsel av sitt skogsinnehav på 5500 ha. I sitt miljöprogram slår de fast att kommunen ska var föregångare både inom miljö och naturvård, och att skogsbruket ska bedrivas med stor hänsyn till ekologi, miljö och rekreation. 5500 ha.

“Jag anlitade Skogspartner efter en tids referensletande och bra omdöme från andra kommuner. De har varit mycket tillmötesgående, flexibla och vänliga. Vi hade en gammal plan från 1984 som bara hade uppdaterats hela tiden. Nu har vi en bra och aktuell plan som är till stor hjälp för mig som kommunal skogsförvaltare. Jag har den digitalt i padda och telefon och det är perfekt.”

Caroline Löfmarck, skoglig förvaltare Örebro kommun
Scroll to Top